- ว่าง –

- ว่าง –

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบเอกสมชาย เชื้อเกตุ

สิบเอกสมชาย เชื้อเกตุ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวไอยา พันจันทึก

นางสาวไอยา พันจันทึก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวภัทราชา คงเจริญ

นางสาวภัทราชา คงเจริญ

ครู (คศ.2)
นางใกล้รุ่ง เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นางใกล้รุ่ง เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ครู (คศ.2)
นางฐิติมา อินทุเวศ

นางฐิติมา อินทุเวศ

ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์แรม แก้วกระจาย

นางจันทร์แรม แก้วกระจาย

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนาตยา สดชื่น

นางสาวนาตยา สดชื่น

ผู้ดูแลเด็ก