นางสาวชมพูนุช สุภาจรูญ

นางสาวชมพูนุช สุภาจรูญ

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิชชุดา แก้วตา

นางวิชชุดา แก้วตา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวศิริกัญญา โตอ้น

นางสาวศิริกัญญา โตอ้น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวฤทัย เสลคร

นางสาวฤทัย เสลคร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุนทรียา เกตุนวม

นางสาวสุนทรียา เกตุนวม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
นางสาวจิรรัตน์ ขุนชัย

นางสาวจิรรัตน์ ขุนชัย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายพีระศักดิ์ ไวยปราชญ์

นายพีระศักดิ์ ไวยปราชญ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรักชนก สุขงาม

นางรักชนก สุขงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญนารา เกียรติวินัยสกุล

นางสาวกัญญนารา เกียรติวินัยสกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวกัญญาวีร์ เทศชื่น

นางสาวกัญญาวีร์ เทศชื่น

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปรียานุช พราหมณ์โสภี

นางสาวปรียานุช พราหมณ์โสภี

พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิศรุต เอี่ยมดารา

นายวิศรุต เอี่ยมดารา

พนักงานจ้างทั่วไป