นายจตุรงค์ ฤทธิกระจาย

นายจตุรงค์ ฤทธิกระจาย

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดุลย์ ฤทธิกระจาย

นายอดุลย์ ฤทธิกระจาย

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
- ว่าง –

- ว่าง –

วิศวกรโยธา ปก./งก.
นายธวัชชัย จันทระ

นายธวัชชัย จันทระ

นายช่างโยธาอาวุโส
- ว่าง -

- ว่าง -

นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุนทรี ยามี

นางสาวสุนทรี ยามี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเกียรติภูมิ วาจาดี

นายเกียรติภูมิ วาจาดี

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรพล ทองศรี

นายสุรพล ทองศรี

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมานัส อุสาหะ

นายมานัส อุสาหะ

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอาม เกียรติวินัยสกุล

นายอาม เกียรติวินัยสกุล

พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมพร จูเจีย

นายสมพร จูเจีย

พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนาณุวัฒน์ ทองสุววรณ์

นายธนาณุวัฒน์ ทองสุววรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศิริวรรณ ไป๋สกุล

นางสาวศิริวรรณ ไป๋สกุล

พนักงานจ้างทั่วไป