นางสาวภคกุล บริสุทธิ์เพ็ชร

นางสาวภคกุล บริสุทธิ์เพ็ชร

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางดรรชนีพร วลัญชพฤกษ์

นางดรรชนีพร วลัญชพฤกษ์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวณิศรา ทองใบ

นางสาวณิศรา ทองใบ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายประยุธ ช่างอยู่

นายประยุธ ช่างอยู่

นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพิกุล ดอกพุฒ

นางสาวพิกุล ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนกแก้ว พัดภู่

นางสาวนกแก้ว พัดภู่

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพรรณิภา ง้าวไข่น้ำ

นางสาวพรรณิภา ง้าวไข่น้ำ

พนักงานจ้างทั่วไป