- ว่าง –

- ว่าง –

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง –

- ว่าง –

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สิบเอกหญิงพรนภา จิระเนตร

สิบเอกหญิงพรนภา จิระเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ ชง.
- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง./ชง.
- ว่าง –

- ว่าง –

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นายแสงเพชร เสมอชาติ

นายแสงเพชร เสมอชาติ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายอุดม ชะนะหาญ

นายอุดม ชะนะหาญ

พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุเทพ อบพล

นายสุเทพ อบพล

พนักงานจ้างทั่วไป
นายถวัลย์ ยาทิพย์

นายถวัลย์ ยาทิพย์

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิวุฒิ ปภัสสรศิริ

นายอภิวุฒิ ปภัสสรศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรชาด พุ่มลำไย

นายวรชาด พุ่มลำไย

พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเกรียง นาคจั่น

นายบุญเกรียง นาคจั่น

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปิยะพร พิมเพ็ชร

นางสาวปิยะพร พิมเพ็ชร

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปัณฑารีย์ มุนนี

นางสาวปัณฑารีย์ มุนนี

พนักงานจ้างทั่วไป