นายพรชัย จันทร์เอี่ยม

นายพรชัย จันทร์เอี่ยม

นายกอบต.ทะเลชุบศร

โทร.081-102-1811

นายศักดิ์ เกียรติวินัยสกุล

นายศักดิ์ เกียรติวินัยสกุล

รองนายกอบต.ทะเลชุบศร
นายสุพจน์ มุสิกะสิน

นายสุพจน์ มุสิกะสิน

รองนายกอบต.ทะเลชุบศร
นายสาธิต เสาศิริ

นายสาธิต เสาศิริ

เลขานุการสภาอบต.ทะเลชุบศร