ประวัติ

อบต.ทะเลชุบศร

การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร   เมื่อวันที่  30  มีนาคม พ.ศ. 2539   ได้ยกฐานะจาก   สภาตำบลทะเลชุบศร เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร”  มีการประชุมสภาครั้งแรก  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2539

ตำบลทะเลชุบศรเป็นที่ลุ่มขนาดใหญ่เดิมมีน้ำขังเป็นบริเวณกว้างจนคล้ายกับทะเล เหตุที่เรียกว่าทะเลชุบศรนั้น เพราะว่ามีความเชื่อว่าพระรามได้เคยชุบพระแสงศรในแหล่งน้ำนี้  จึงถูกเรียกว่า”ทะเลชุบศร” สืบมา  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการนำน้ำจากทะเลชุบศรไปใช้ในตัวเมือง โดยได้สร้างคันดินกักน้ำทางทิศตะวันตกของทะเลชุบศร บริเวณมุมคันดินทำประตูเป็นช่องระบายน้ำมีที่เรียกว่า  “ปากจั่น” น้ำจะถูกบังคับให้ไหลออกทางประตูนี้ จากนั้นน้ำจะถูกส่งด้วยท่อน้ำดินเผาเข้าไปใช้ในตัวเมือง จึงนับเป็นระบบประปาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ทะเลชุบศรแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือ พระที่นั่งเย็น ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสำราญพระราชอิริยาบถ มีน้ำล้อมรอบอยู่กลางทะเลชุบศร ณ พระที่นั่งแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่องกล้องทอดพระเนตรจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2228 ซึ่งถือเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย

“ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”