การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ทะเลชุบศร ปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.ทะเลชุบศร

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศประมวลจริธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการเมืองท้องถิ่น ปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.ทะเลชุบศร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ปี 2565

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ทะเลชุบศร ปี 2564

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565