นายบรรจง เกิดทรัพย์

นายบรรจง เกิดทรัพย์

ประธานสภาอบต.ทะเลชุบศร
ร.ต.วิเชียร ประภากร

ร.ต.วิเชียร ประภากร

รองประธานสภาอบต.ทะเลชุบศร
นายวิรัช รัตนีมงคล

นายวิรัช รัตนีมงคล

สมาชิกสภา หมู่ 1
นายวันชัย ขาวสอาด

นายวันชัย ขาวสอาด

สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมยศ ลีสีใส

นายสมยศ ลีสีใส

สมาชิกสภา หมู่ 2
นายวิชัย อุบลกิจ

นายวิชัย อุบลกิจ

สมาชิกสภา หมู่ 4
นางสมบูรณ์ คุ้มจั่นเพชร

นางสมบูรณ์ คุ้มจั่นเพชร

สมาชิกสภา หมู่ 4
นางบังอร นิชานนท์

นางบังอร นิชานนท์

สมาชิกสภา หมู่ 6
นางเพียงเพ็ญ แหยมสุขสวัสดิ์

นางเพียงเพ็ญ แหยมสุขสวัสดิ์

สมาชิกสภา หมู่ 6
นายนิวัฒน์ ลักษณะเขตต์

นายนิวัฒน์ ลักษณะเขตต์

สมาชิกสภา หมู่ 7
นางบรรจง ทองชำนาญ

นางบรรจง ทองชำนาญ

สมาชิกสภา หมู่ 7
นายขวัญชัย การสมทบ

นายขวัญชัย การสมทบ

สมาชิกสภา หมู่ 8
นางสาวจุรี มีแพง

นางสาวจุรี มีแพง

สมาชิกสภา หมู่ 8
นางจำเนียร อินทร์พรหม

นางจำเนียร อินทร์พรหม

สมาชิกสภา หมู่ 9