นายคณพศ อุมรินทร์

นายคณพศ อุมรินทร์

ปลัดอบต.ทะเลชุบศร
นายภูษิต อาลัยสุข

นายภูษิต อาลัยสุข

รองปลัดอบต.ทะเลชุบศร
- ว่าง -

- ว่าง -

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
นายธณาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล

นายธณาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจันทร์ทิมา พรมหนองแสน

นางสาวจันทร์ทิมา พรมหนองแสน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าสิบเอกพีระพร จำปา

จ่าสิบเอกพีระพร จำปา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวอาทิตยา คงคาวัตร

นางสาวอาทิตยา คงคาวัตร

นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
นายกิตติพัทธ์ จำปาย้อย

นายกิตติพัทธ์ จำปาย้อย

นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
- ว่าง-

- ว่าง-

นิติกร ปก./ ชก.
นางมัทนา ภมรพล

นางมัทนา ภมรพล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีร์ธวัช ผดุงปัญญาศิลป์

นายธีร์ธวัช ผดุงปัญญาศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชินกร พูลเพิ่ม

นายชินกร พูลเพิ่ม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวอังคณา เนรมิตรานนท์

นางสาวอังคณา เนรมิตรานนท์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุธามล วงแวง

นางสุธามล วงแวง

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐนิกา ฤทธิ์ยิ่ง

นางสาวณัฐนิกา ฤทธิ์ยิ่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวี ลักษณะเขตต์

นายทวี ลักษณะเขตต์

พนักงานจ้างทั่วไป
นายธรรมชาติ บุตรดี

นายธรรมชาติ บุตรดี

พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรัชญา เกษจรัล

นายปรัชญา เกษจรัล

พนักงานจ้างทั่วไป
นายสันติสุข เขี่อนฟัก

นายสันติสุข เขี่อนฟัก

พนักงานจ้างทั่วไป
นายบัณฑิต ปิ่นงาม

นายบัณฑิต ปิ่นงาม

พนักงานจ้างทั่วไป