นายคณพศ  อุมรินทร์
ปลัดอบต.ทะเลชุบศร
โทร  080-5156569

นายอัครพงษ์   เมืองศรี
รองปลัดอบต.ทะเลชุบศร
โทร  089-7896621

นายธนาวุฒิ   เกียรติวินัยสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร  084-1318781

นางสาวชมพูนุช   สุภาจรูญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร  089-0890579

นายจตุรงค์   ฤทธิกระจาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร  087-7735096

สิบเอกหญิงพรนภา   จิระเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร  081-8022040

สิบเอกสมชาย   เชื้อเกตุ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร  083-0387853

นางสาวภคกุล   บริสุทธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร  088-6900044