แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

เอกสารแนบ