แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

เอกสารแนบ