รายงานการควบคุมภายในตามาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาาณ 2563

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook