การจัดตั้งศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 150 เตียง ณ แหล่งชุมนุมศูนย์สงครามพิเศษ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดยนายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายคณพศ อุมารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายภูษิต อาลัยสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สิบเอกหญิงพรนภา จิระเนตร นักวิชาการสาธารณะสุข และนายธวัชชัย  จันทระ นายช่างโยธาอาวุโส ประสานงานกับศูนย์ส่งครามพิเศษ เรื่องการจัดตั้งศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 150 เตียง ณ แหล่งชุมนุมศูนย์สงครามพิเศษ