รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9-30 กรกฎาคม 2564 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรขอประกาศรายชื่อผู้รับได้ฯ จำนวน 235 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแแนบท้าย