ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จํานวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จํานวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย