ลงพื้นที่พ่นหมอกควันให้แก่บ้านเรือนประชาชนในซอยโรงตะแกรง หมู่ที่ 6

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกพ่นหมอกควันให้แก่บ้านเรือนประชาชนในซอยโรงตะแกรง หมู่ที่ 6  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่อาจจะระบาดได้ในช่วงฤดูฝน