แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขาอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย