โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกอบต.ทะเลชุบศร อสม. และกองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่1 ทั้งนี้ ได้ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก และไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร