ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2548