ข้อบัญญัติ เรื่อง การดำเนินการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548