ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2548