คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตามที่ได้มีประกำาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นั้น จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook

เอกสารแนบ