แจ้งปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 14 วันนับรวม เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย