ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 2564 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ อย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบต.ทะเลชุบศร ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564