บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร แล้วนั้น บัดนี้ได้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้