กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

1) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 87/12 ที่เลือกตั้ง วัดตองปุ (ศาลาบำเพ็ญบุญ)

2) เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขที่ 317 ที่เลือกตั้ง วัดตองปุ (ศาลาประชาสามัคคี)

3) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่ 2 ยกทั้งหมู่ ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์วัดนิโครธ

4) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 94/4 ที่เลือกตั้ง วัดสะพานอิฐ (ศาลาหน้าฌาปนกิจสถาน ด้านทิศตะวันตก)

5) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 95/1 ถึงบ้านเลขที่ 129/6 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดตองปุ (ห้องประชุม ฝั่งซ้าย)

6) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 130 ถึงบ้านเลขที่ 130/124 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดตองปุ (ห้องประชุม ฝั่งขวา)

7) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 130/125 ถึงบ้านเลขที่ 130/681 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดตองปุ (โรงอาหาร)

8) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 130/682 ถึงบ้านเลขที่ 130/1372 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดตองปุ (ใต้ถุนอาคาร 4)

9) เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 130/1373 ถึงบ้านเลขที่ 212 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนวัดตองปุ (ใต้ถุนอาคาร 4)

10) เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 82 ที่เลือกตั้ง สะพานอิฐ ศาลาการเปรียญ (ชั้นล่าง/ทิศตะวันออก)

11) เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 9809 ที่เลือกตั้ง วัดสะพานอิฐ ศาลาการเปรียญ (ชั้นล่าง/ทิศตะวันตก)

12) เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 255 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (อาคาร 4 ฝั่งซ้าย)

13) เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 256 ถึงบ้านเลขที่ 456 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (อาคาร 4 ฝั่งขวา)

14) เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 7 ถึงบ้านเลขที่ 131 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (อาคาร 2 ทิศตะวันตก)

15) เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 132 ถึงบ้านเลขที่ 306/1 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (โรงอาหาร ฝั่งซ้าย)

16) เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 307 ถึงบ้านเลขที่ 999/19 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (โรงอาหาร ฝั่งขวา)

17) เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 99/82 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (ห้องประชุม/ทิศตะวันออก)

18) เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 101 ถึงบ้านเลขที่ 999 ที่เลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (ห้องประชุม/ทิศตะวันตก)

19) เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลชุบศร ยกทั้งหมู่ หมู่ที่ 8 ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (หน้าอู่เชียงกง)

20) เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลชุบศร ยกทั้งหมู่ หมู่ที่ 9 ที่เลือกตั้ง ศาลารวมใจ หมู่ที่ 9

สอบถามเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โทรศัพท์ 036-776-938 ต่อ 112,115