สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ เพื่อเป็นประโยน์และความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการบริโภคสินค้าหรือรับบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม