เชิญชวนร่วมความพึงพอใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จะเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการประเมินบุคคลภายนอกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการซึ่งเป็น “บุคคลภายนอก” ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมิน ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/pt6ilf หรือผ่าน QR code

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook