แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564 และจัดให้มีการทำความสะอาดในศูนย์ฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด