ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลทะเลชุบศร นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2565 ตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook