วัดนิโครธ

วัดนิโครธ เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ปรากฎประวัติการก่อสร้าง แต่จากร่องรอยแนวฐานปรางค์สามยอดที่เป็นศิลาแลงและโบราณวัตถุต่างๆโบราณที่ทำด้วยศิลา สันนิษฐานว่า จะเป็นศาสนสถานในสมัยลพบุรี สำหรับศาลเจ้าพ่อเทพสร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2477 โดยใช้ศิลาแลงก่อขึ้นเป็นอาคารเล็กๆ สันนิษฐานว่า องค์เจ้าพ่อเทพนั้นน่าจะเป็นเทวรูปประกอบสถานของปราค์เก่าองค์ในองค์หนึ่ง เมื่อปรางค์เก่าชำรุดพังทลายลงจึงสร้างใหม

การเดินทาง :       เดินทางจากศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ไปทางข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเลาะทางรถไฟ สุดทางเลี้ยวขวาเลาะหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เลี่้ยวซ้ายลงทางแยกไปท่ากระยาง ผ่าานหลังวัดตองปุ วัดนิโครธอยู่ทางด้านซ้ายมือ

แผนที่การเดินทาง