รายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)