รายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)