การรับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 จากศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือประชาชน เพื่อป้องกันโรคให้ทันต่อเหตุการณ์และเพื่อลดผลกระทบต่อการติดต่อของโรคที่มีต่อประชาชน ขอเรียนให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ทราบต่อไป