กำหนด วัน เวลาและสถานที่การออกหน่วยบริหารประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้สูงอายุแบะเบี้ยความพิการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จะดำเนินการออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ งบนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นทีร่ โดยมีกำหนดวัน เวลา สถานที่ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ