ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร อยู่ระหว่างการดำินินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แะส่งแบบแจ้งประเมินภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook