รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)