แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

เอกสารแนบ