กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

กองสวัสดิการสังคมดำเนินการมอบถุงยังชีพและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองสวัสดิการสังคมดำเนินการมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้แก่คนพิการที่มีปัญหาทางการมองเห็น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

ปฎิบัติหน้าที่ล้างพื้นถนน บริเวณหน้าบ่อขยะ ถนนสายคันคลองลพบุรี-บ้านหมี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่ล้างพื้นถนน บริเวณหน้าบ่อขยะ ถนนสายคันคลองลพบุรี-บ้านหมี่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตามที่ได้มีประกำาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นั้น จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ด้วยคณะรัฐมานตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ด้วยคณะรัฐมานตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมภายในเขตตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 งานป้องกันทะเลชุบศร อกปฎิบัติหน้าที่สูบน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมภายในเขตตำบลทะเลชุบศร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ศพด.อบต.ทะเลชุบศรรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2564 โดยรับเด็กเกิดตั้งแต่ 31 ตุลาค 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562 (อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง 3 ปี) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-776938

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพายุฝนและน้ำท่วมขัง