แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของอบต.ทะเลชุบศร เตรียมพร้อมเข้าฉีดวัคซีน

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ในวันฉีดวัคซีนจัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ปากกาสำหรับกรอกเอกสารประกอบการฉีดวัคซีน เพื่อลดความสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โทร 036-776938 ต่อ 125 และ 094-479-1924 (กองสาธารณสุขทะเลชุบศร)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาบริการประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามวัน เวลาดังต่อไปนี้

แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขาอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หายจากโควิด – 19 แล้ว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้หายจากโควิด-19 แล้ว ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร? โดยมีวิธีการดังนี้

การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อ ช่วงแแยกกักตัวที่บ้าน ได้แก่ ขยะปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหาร ชุดตรวจโควิด เป็นต้น โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

แจ้งปิดการเรียนการสอน แบบ on-site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้งกดันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 27 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้า่ย

รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 9-30 กรกฎาคม 2564 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรขอประกาศรายชื่อผู้รับได้ฯ จำนวน 235 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแแนบท้าย

แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564 และจัดให้มีการทำความสะอาดในศูนย์ฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร กรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่จ.ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จึงประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564 และจัดให้มีการทำความสะอาดในศูนย์ฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด