ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงกาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยคำประสิทธิ์๕ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ  จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมยกระดับบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยคำประสิทธิ์๕ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๕.๑๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๖.๕๑ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๕.๑๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๖.๕๑ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ จ้างตัดต้นไม้พร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร รายการกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุจราจร รายการกระจกโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ทะเบียน กม ๘๔๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ทะเบียน กม ๘๔๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย