แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย