ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปเป็นทั่วไปนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเห็นว่า ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ จึงขยายเวลาตามประกาศต่อไปนี้

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เป็นองค์การบริหารส่วนตำยลประเภทสามัญ (ขนาดใหญ่) ได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย