การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประกาศจัดงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาล ในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าะระวัง และต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย