การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน จึงประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย