แหล่งเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ “บ้านกำนันกบ”

“บ้านกำนันกบ” เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งจำหน่าย ฝึกอบรมอาชีพเสริม เช่น แชมพู ขนม ฯลฯ ด้านเกษตรเพาะพันธุ์กล้าไม้น้อยหน่า โดยจัดจำหน่ายราคาต้นละ 10 บาท ด้านอาหาร การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน จัดจำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท ด้านหัตถกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ช่อประธาน 35 บาทและดอกละ 1 บาท พวงหรีด จัดจำหน่ายราคาพวงละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ น.ส.ระวีวรรณ มีแพง กำนันตำบลทะเลชุบศร บ้านเลขที่ 365 หมู่ 8 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 089-8016739

ละมุดพันธุ์ดี ต้องที่ทะเลชุบศร การประกอบอาชีพด้านเกษตร “ตอนกิ่งละมุด”

การตอนกิ่งละมุด ถือเป็นอาชีพเสิรมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มเกษตรกร ชาวตำบลทะเลชุบศร ส่วนมากเป็นสายพันธุ์ก้านยาว เล็บมือนาง ไข่ห่าน และหวานกรอบ โดยจัดจำหน่ายกิ่งละ 15-20 บาท (ตามขนาด) และจัดจำหน่ายต้นใส่ดินพร้อมปลูก ราคา 40-50 บาท

การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม “การทำไม้กวาดทางมะพร้าว”

อาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 4 ต.ทะเลชุบศร เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง โดยจัดจำหน่ายมัดละ 360 บาท/มัด ใน 1 มัดจะมีจำนวน 10 ด้าน โดยสนใจสามารถติดต่อ นายวิชัย อุบลกิจ (ลุงเตี้ย) ได้ที่ บ้านเลขที่ 20/5 หมู่ 4 ต.ทะเลขุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 084-3102401