รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ประกาศให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และดำเนินการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอเผยแพร่รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย