รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2565  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

-รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565  ไตรมาสที่1  (ตุลาคม-ธันวาคม2564)

เพื่อให้เป็นตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอรายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทะเลชุบศร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย